top of page

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Trafikkopplæring Innlandet AS samler inn, behandler og bruker personopplysninger som mottas fra kunder, kursdeltakere og brukere. Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes til privatpersoner.

1.     Innledning

Trafikkopplæring Innlandet respekterer og ivaretar personvernet til kunder, kursdeltakere og brukere. I dette dokumentet gir vi en orientering om når, hvorfor og hvordan selskapet behandler personopplysninger om kunder. Dette dokumentet utgjør også bindende retningslinjer for alle som behandler personopplysninger på vegne av Trafikkopplæring Innlandet. All behandling av personopplysninger om Trafikkopplæring Innlandet sine kunder skal skje i samsvar med disse bestemmelsene.

Med «kunder» menes i denne sammenhengen alle som har kjøpt produkter, deltatt på kurs, eller på annen måte har kjøpt eller vist interesse for Trafikkopplæring Innlandet sine produkter eller tjenester (f.eks ved å henvende seg til selskapet med spørsmål om produkter og kurs). Med «kunder» menes også enkeltpersoner som er ansatt hos, eller på annen måte opptrer på vegne av selskaper og organisasjoner som er kunder hos Trafikkopplæring Innlandet.

2.     Kontaktinformasjon

«Behandlingsansvarlig» for behandling av personopplysningene er:

Trafikkopplæring Innlandet AS
Strandgata 38b
2821 Gjøvik

Org nr: 826 410 302

Dersom du har spørsmål angående behandling av personopplysninger kan du ta kontakt på e-post: post@troppinn.no og merke e-posten med «personvern» i tittellinjen.

3.     Personopplysninger selskapet har om deg

I sin alminnelighet vil Trafikkopplæring Innlandet bare behandle personopplysninger om selskapets kunder som er nødvendig for å administrere kundeforholdet og andre formål som nevnt under i punkt 4.

Konkret kan dette innebære at Trafikkopplæring Innlandet behandler opplysninger om deg som f.eks.: Navn, adresse, telefonnummer og annen kontaktinformasjon, fødselsdato, personnummer, kontonummer ved eventuelle utbetalinger, historikk i kundeforholdet (hva som er kjøpt når og hvor, mm.), henvendelser du har gjort til selskapet og annen kontakt og kommunikasjon mellom deg og selskapets representanter, innlogging og aktivitet på nettsidene, reklamasjoner og tvister, betalingshistorikk, sertifikater og kursbevis som er nødvendig for å delta på kurs, samt kursdeltakelse og utstedelse av kursbevis gjennom Sjørfartsdirektoratet.

Trafikkopplæring Innlandet behandler i utgangspunktet ingen sensitive (særlige kategorier) personopplysninger om selskapets kunder eller kursdeltakere.

Kilden til opplysningene som Trafikkopplæring Innlandet har om sine kunder vil normalt være kunden selv, ved at du som kunde selv gir selskapet opplysninger ved registrering på nettet eller ved personlig kontakt, enten når kundeforholdet etableres eller senere.

Kilden til opplysninger om kundene kan også være data som genereres gjennom din aktivitet i forbindelse med kundeforholdet, herunder f.eks. når du kjøper noe eller kommuniserer med selskapet.

I enkelte tilfeller kan Trafikkopplæring Innlandet supplere disse opplysningene med informasjon fra eksterne kilder, f.eks. gjennom innhenting av informasjon fra internett, o.l. Trafikkopplæring Innlandet kan også innhente lister over mulige kunder og informasjon om disse fra aktører i markedet som tilbyr dette.

4.     Formålet med behandlingen av personopplysningene

Personopplysningene om Trafikkopplæring Innlandet sine kunder vil primært bli benyttet til å administrere og forvalte kundeforholdet, herunder for å kommunisere med og følge opp kundene, gjennomføre leveranser og på annen måte oppfylle avtaler med kunden, fakturere kundehåndtere reklamasjoner og tvister, og kundeundersøkelser. Opplysninger om gjennomførte kurs vil bevares i et arkiv som dokumentasjon, og rapporteres til Sjøfartsdirektoratet i henhold til deres krav.

5.     Rettslig grunnlag

Behandlingen vil ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1b) der den er nødvendig for å oppfylle vår avtale med kunden, eller for å gjennomføre tiltak på kundens anmodning før avtale inngås.

Behandlingen vil også ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1 f) (interesseavveining). Den interessen som forfølges av Trafikkopplæring Innlandet, er den som er angitt under punkt 4 om formålet ovenfor.

Trafikkopplæring Innlandet vil i noen tilfeller kunne innhente samtykke fra kunder til behandlingen av personopplysninger, og vil i så fall ha grunnlag for behandlingen i personvernforordningens art.6 nr. 1a).

6.     Hvem får tilgang til personopplysninene

Trafikkopplæring Innlandet vil begrense tilgangen til personopplysningene om kunder til de personer i organisasjonen som har behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt under punkt 4 ovenfor.

Ved behov kan Trafikkopplæring Innlandet også dele disse opplysningene med underleverandører og andre samarbeidspartnere. Ved særskilt behov vil også personopplysningene kunne deles med rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre. F.eks. i forbindelse med implementering av nye datasystemer e.l.

'

7.     Bruk av databehandlere og overføring til utlandet

Trafikkopplæring Innlandet vil ikke overføre personopplysninger om kunder til land utenfor EU/EØS. Trafikkopplæring Innlandet vil imidlertid kunne benytte leverandører (databehandlere) som er lokalisert i land utenfor EU/EØS som bistår med behandlingen av personopplysningene om kunder. Dette kan f.eks. skyldes at IT-driften eller back-up av data er outsourcet til en ekstern leverandør i land utenfor EU/EØS. Enhver bruk av databehandlere vil skje i samsvar med gjeldende lovkrav og retningslinjer. En oversikt over bruk av databehandlere vil til enhver tid oppgis på forespørsel ved henvendelse til selskapet.

8.     Hvor lenge oppbevarers opplysningene

Personopplysninger om kunder skal bare oppbevares så lenge det er behov for dette ut fra formålet med behandlingen. Personopplysninger skal deretter slettes.

Trafikkopplæring Innlandet kan oppbevare alminnelige kundeopplysninger i inntil 10 år etter siste avsluttede leveranse til kunden. Denne oppbevaringen er begrunnet med mulige reklamasjoner og andre etterspill forbundet med kundeforholdet, samt behovet for å ha tilgang til historikk rundt kontakter og leveranser ved forespørsel fra kunden. Dersom kundeforholdet generer personopplysninger selskapet er pliktige til å lagre etter bokføringsloven eller andre lover, vil disse kunne oppbevare så lenge plikten består. Informasjon om kursbevis og sertifikater oppbevares uten tidsbegrensning og i henhold til Sjøfartsdirektoratets krav til slik oppbevaring.

9.     Henvendelser og markedsføring

Trafikkopplæring Innlandet vil kunne sende ulike typer henvendelser til kunden så lenge kundeforholdet består, herunder også markedsføringshenvendelser. Det er mulig å reservere seg mot slike henvendelser ved å sende en e-post til selskapet. Trafikkopplæring Innlandet kan også sende innehavere av sertifikater og kursbevis påminnelser om at sertifikatet eller kursbevisets gyldighet er i ferd med å løpe ut dersom dette skulle bli aktuelt.

10.  Bruk av cookies

Trafikkopplæring Innlandet benytter informasjonskapsler på selskapets nettsider.

11.  Dine rettigheter

Som kunde vil du ha visse rettigheter etter loven til blant annet å kunne kreve innsyn i hvilke opplysninger Trafikkopplæring Innlandet har lagret om deg, og til på visse vilkår å kunne kreve sletting eller korrigering av disse opplysningene. Du kan også protestere mot behandlingen eller kreve begrensninger i denne, samt kreve overføring av personopplysningene om deg til andre (dataportabilitet). Trafikkopplæring Innlandet vil overholde slike forpliktelser, og kunder som vil gjøre gjeldende slike rettigheter kan kontakte selskapet som angitt i punkt 2 ovenfor. Dersom du er uenig i hvordan Trafikkopplæring Innlandet behandler personopplysninger om deg, kan du også klage selskapet inn til Datatilsynet.

bottom of page