top of page

Betingelser og vilkår for kurs.

1.     Innledning

Ved påmelding er det inngått en avtale mellom Trafikkopplæring innlandet AS og den påmeldte, om tjenestelevering av høyhastighetskurs. Når du melder deg på kurs via hjemmesiden bekrefter du å ha lest og akseptert følgende betingelser og vilkår for påmeldingen.

2.     Angrerett 

Den vanlige 14-dagers angrefristen frafalles. Jmf. angrerettloven § 22. Unntak fra angreretten, bokstav m.

3.     Avmelding

Det er bindende påmelding til kurset. Det gis anledning til å melde seg av kurset så lenge det gjøres en uke før kursets start. Eventuell avmelding skal skje skriftlig til post@troppinn.no. Hvis personer som er påmeldt kurset ikke møter på kursdagen, blir det fakturert for full kursavgift.

4.     Force majeure 

Dersom det oppstår en alvorlig og uforutsett hendelse (force majeure) som gjør det umulig for kursholder å gjennomføre kurset vil du få tilbakebetalt kursavgiften. kursholder vil ikke være ansvarlig for, eller dekke andre kostnader eller tap i denne forbindelse.

5.     Kansellering av kurs

5.1  Sykdom deltaker

Dersom du som deltaker blir syk og ikke kan møte til kurset som avtalt har du plikt til å melde fra så snart som mulig. Dersom du kan dokumentere sykdom med legeerklæring vil kursholder tilstrebe å sette opp et nytt kurs for deltakere som blir rammet. Dersom dette ikke lar seg gjøre vil du få tilbakebetalt kursavgiften. Dersom du ikke kan framvise legeerklæring vil du ikke få tilbakebetalt kursavgift. kursholder vil ikke dekke andre kostnader eller tap for slik kansellering.

5.2  Sykdom vannspruts personell

Dersom kursholder sin instruktør eller annet personell er syke og ikke kan gjennomføre kurset skal instruktør melde fra til deltakere så snart som mulig. kursholder vil tilstrebe å sette opp et nytt kurs for deltakere som blir rammet. Dersom dette ikke lar seg gjøre vil du få tilbakebetalt kursavgiften. Kursholder vil ikke dekke andre kostnader eller tap for slik kansellering.

5.3  Værforbehold og andre forbehold

Trafikkopplæring innlandet AS tar forbehold om at praktiske kurs kan avlyses uten forvarsel dersom instruktør finner det uforsvarlig å gjennomføre kurset grunnet værforhold eller andre forhold som f.eks. skade på sikkerhetsutstyr, båt eller vannscooter. I slike tilfeller vil kursholder tilstrebe å sette opp et nytt kurs for deltakere som blir rammet. Dersom dette ikke lar seg gjøre vil du få tilbakebetalt kursavgiften. Kursholder vil ikke dekke andre kostnader eller tap for slik avlysning.

6.     Rett til å utestenge kursdeltaker

I særlige tilfeller kan instruktør utestenge deltaker fra å delta på, og gjennomføre kurs. Dette kan for eksempel være tilfeller der deltaker er påvirket av alkohol eller andre typer rusmidler, deltaker opptrer grovt uaktsomt, deltaker setter sikkerheten for seg selv eller andre i fare eller at deltaker ikke retter seg etter instruktørens rettledning. Deltaker kan også utestenges dersom instruktør definerer deltakers helsetilstand som en sikkerhetsrisiko for seg selv eller andre. I slike tilfeller vil kursavgift ikke bli tilbakebetalt.

7.     Betaling av kursavgift

Kurset må være betalt og Vannsprut i hende innen en arbeidsdag før kursstart. Ved betaling etter forfall, tilkommer et purregebyr. Dersom betaling ikke er gjennomført før kursstart vil du ikke få anledning til å delta på kurset.

I tillegg til kursavgiften tilkommer et gebyr for utstedelse av kursbevis fra Sjøfartsdirektoratet. Dette gebyret skal betales direkte til Sjøfartsdirektoratet.

8. Deltakers forpliktelser 

Som deltaker på kurs har du plikt til å rette deg etter instruksjoner fra instruktøren. Dersom deltaker nekter å innrette deg etter gjentakende instruksjoner fra instruktør, eller at deltaker på annen måte opptrer grovt uaktsomt, vil deltaker kunne bli holdt ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå på fartøy, utstyr eller personer.

8.1     Deltakerens undersøkelses- og opplysningsplikt 

For å få best mulig utbytte av kurset er det viktig at du setter deg godt inn i all relevant informasjon som kursopplegg og emneplan før kursstart. Innen en uke før kursstart vil du motta informasjon om kurset på e-post.

Du plikter å informere Trafikkopplæring innlandet AS  skriftlig om endringer i navn, adresse, e-post og telefonnummer. Uten korrekt kontaktinformasjon risikerer du at viktig informasjon og beskjeder ikke mottas.

Du plikter å være i skikket stand til å gjennomføre kurset. Kurset er ikke anbefalt for deg som har vesentlig redusert helsetilstand. Det er ikke tillatt å møte til kurs med promille eller være påvirket av annen type rusmidler. Promillegrensen for gjennomføring av kurs er satt til 0. Dette gjelder også for teoridelen av kurset.

9.     Endringer og forbehold 

Trafikkopplæring innlandet AS har rett til å avlyse kurs som ikke har tilstrekkelig antall påmeldte, eller ved andre uforutsette forhold som gjør gjennomføringen vanskelig. I slike tilfeller vil du få tilbakebetalt kursavgiften, men kursholder vil ikke dekke andre kostnader eller tap som følge av avlysningen.

10.     Kopiering og videreformidling

Videreformidling eller bruk, herunder å foreta endringer i eller tilpasninger av kurset eller kursopplegget og tilhørende materiell, er ikke tillatt. Alt kursmateriell er beskyttet av Åndsverksloven. Det er ikke tillatt å ta kopier i noen form, elektronisk eller på papir, i den hensikt å videreformidle dette til utenforstående.

11.     Bruk av eget fartøy praktisk del vannscooter

Det er tillatt å bruke sin egen vannscooter i gjennomføring av den praktiske delen for vannscooter. I slike tilfeller fraskriver Trafikkopplæring innlandet AS seg ansvaret for fartøyet. All bruk av egen vannscooter gjøres på egen risiko og for egen regning. Det er ellers visse krav til fartøyet for at dette skal kunne benyttes ved gjennomføring av kurs. Vannscooteren skal være forsikret. Fartøyet skal også ha ansvarsforsikring. Videre skal fartøyet være CE merket og i forsvarlig teknisk stand. Vannscooteren må kunne oppnå en hastighet som gjør den egnet for gjennomføring av den praktiske delen av kurset. Det er kursdeltakers plikt å påse at kravene er innfridd. Vannscooteren skal for øvrig godkjennes for bruk av kursholder, ved instruktør for det gjeldende kurset.

12.  Personopplysningsloven 

Når du bestiller kurs via Trafikkopplæring innlandet AS sine nettsider blir du automatisk lagt inn i selskapets kundebase. Trafikkopplæring innlandet AS følger reglene om oppbevaring av persondata, i henhold til Personopplysningsloven. Du kan finne mer informasjon om dette emnet i Trafikkopplæring innlandet AS sin personvernerklæring.

13.  Ansvar og risiko

Det er viktig å merke seg at det alltid vil være en viss risiko forbundet med gjennomføring av høyhastighetskurs og aktiviteter knyttet til båtliv generelt. Selv om instruktørene vil gjøre sitt beste for å sikre at deltakerne får en trygg og god opplevelse, kan det ikke garanteres at det ikke vil oppstå uforutsette hendelser eller ulykker. Som deltaker på et høyhastighetskurs er det derfor viktig å forstå at man tar på seg en viss grad av risiko. Ved å delta på høyhastighetskurset aksepterer man også at instruktørene og arrangørene ikke kan holdes ansvarlige for eventuelle skader eller tap som måtte oppstå som følge av deltakelse på kurset.

14.  Klagerett

Dersom du mener at kurset hadde vesentlige mangler har du rett til å klage. Klage sendes til post@troppinn.no innen tre uker etter avsluttet kurs. Dersom kursdeltaker ikke er fornøyd med svar fra selskapet kan klagen tas videre til Sjøfartsdirektoratet for en ny vurdering. Klager skal behandles i henhold til Forvaltningsloven av 1967-02-10.

15.  Verneting

Norsk lov skal gjelde. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, skal saken løses ved de ordinære domstoler.

bottom of page